پایان نامه

راهنمای تدوین پایان نامه

فهرست

الف- برگهایابتدای پایان نامه:
طرح روی جلد

  صفحه سفید

صفحه دوم : بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه سوم :صفحه عنوان

چکیده پایان نامه به فارسی

پیشگفتار

صفحهتاییدها

  صفحهتقدیم به

  تقدیر و تشکر

صفحه فهرست مطالب

صفحه فهرست جداول

صفحه فهرست تصاویر یا نمودار

صفحه فهرست ضمائم و پیوست

ب )   متن پایان نامه

1 - فصل اول=کلیات تحقیق:

1 – 1 - مقدمه

1 – 2  - بیان مساله

1 – 3 -  سوالات پژوهش

1 – 4 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1 – 5 - اهداف پژوهش

1 – 6 – فرضیه های پژوهش

1 – 7 – کاربران پژوهش

2-  فصل دوم=ادبیات و مبانى نظرى تحقیق:

2 – 1 -– مفاهیم نظری

2 – 2  – مبانی نظری

2 – 3 -– چار چوب نظری

2 – 4 -– پیشینه تحقیق:

فصل سوم=روش اجراى تحقیق

نوع و روش تحقیق - تعیین جمعیتآمارى، روش هاى نمونه گیرى -روش و ابزار گردآوری اطلاعات-جامعه آماری، جامعه نمونه-روش تجزیه وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق - متغیرها  -متغیرهای مستقل- تعریف مفهومی متغیر مستقل : -تعریف عملیاتی متغیر وابسته- تعاریف کاربردی- -شاخصها و معرفها -متغیر وابسته -روش و ابراز گردآوری-اطلاعات -  محدوده مکانی و زمانی تحقیق - نوع مطالعه - جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری ، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن) - روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه) - روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگیری ، نحوة مداخله،  و... اشاره کنید.) - روش تجزیه و تحلیل داده ها - مشکلات و محدودیتها - محدوده مکانى و زمانى-  ملاحظات اخلاقی -شاخصها و معرفها -روش ها و تکنیک های آماری – روایی واعتبار پرسشنامه

4 - فصل چهارم =  محیط شناسی: 

جغرافیای فضایی مثلا اگر در مورد خلیج فارس باشد خلیج فارس را از حیث ارتباط با مساله یا تحقیق  معرفی کنیم.

5 - فصل پنجم = یافته های تحقیق :

در باره موضوع اصلی تحقیق:یافته های تحقیق اعم از کتابخانه یا میدانی می باشد.اینجا فقط مصادیق باشند مبانی نظری مطرح نباشند.تمام اطلاعات در مورد تحقیق در این فصل می آوریم.اول مطالب کتابخانه سپس اسناد و مدارک سپس اسناد میدانی.بخش عمده تحقیق ما همین فصل است.نمودار ها هم در این فصل می آید.توصیف و فشرده سازی نیز در این فصل می آوریم.در فصل دوم و چهارم و پنجم حتما بایستی ارجاع و رفرنس داشته باشد.فصل پنجم فقط توصیف است.

 

6 - فصل ششم = تجزیه و تحلیل داده ها:

فصل ششم استدلال رابطه و ... است فصل ششم رفرنس ندارد چون حاصل جولان فکری است اگر آماری باشد از تفکیک آماری استفاده می کنیم.اگر داده ها کیفی و متنی باشد از روش تحلیل استدلال استفاده می نماییم.

در این فصل فرضیه ها ارزیابی می شوند.فصل ششم فصل تحلیل و ارزیابی فرضیه هاست و آنها را مستدل می کنیم مسندات را از فصل پنجم و دوم استفاده می نماییم از نتایج بدست آمده و نظریه های علمی و ... جهت استدلال فرضیه استفاده می کنیم.

پایان تجزیه و تحلیل در حقیقت رأی شماست که بگویید فرضیه رد می شود یا قبول

7 -فصل هفتم =  نتیجه گیرى:

مقدمه - خلاصه پژوهش - نتیجه گیری فرضیه اول - نتیجه گیری فرضیه دوم و ..... پژوهش 

8 - فصل هشتم  =  پیشنهادات:

فصل هشتم پیشنهادهاست اگر تحقیقات اگر بنیادی باشد هدف کشف و تولید علم می باشد اگر کاربردی باشد حتما باید این فصل را مفصل داشته باشیم یعنی راهکاری برای حل مساله پیشنهاد نمایید قابل عمل و اجرایی باشد.

پیشنهادات دقیق درست علمی و قابل قبول ارائه شود محقق از پیشنهاداتش شناخته می شود.

ج) پیوستها:

 

د) منابع - و ماخذ :

الف) کتابها      ب) مقالات         ج ) پایان نامه ها          د ) سایت های اینترنتی :

ه- برگهای انتهای پایان نامه:

الف - برگ ما قبل آخر ( چکیده انگلیسی پایان نامه)    ب- برگ آخر (فرمانگلیسی)

مطلب مهم:

بنده قبل از شروع تدوین پایان نامه کتاب و جزوات و راهنمای تهیه پایان نامه برخی از دانشگاهها را مطالعه نمودم و هر کدام خیلی ناقصی داشته خیلی کلی و مختصر بود لذا بنده با ترکیب کتابها و جزوات و نیز آخرین مطالب در اینترنت جمع آوری نمودم و در یک جزوه 24 صفحه ای تنظیم نمودم تا دیگران از این زحمات بهره مند شوند و مثل من چند ماه دنبال مطالب نباشد در ضمن از روش دکتر حافظ نیا که بصورت فومول و  خیلی حرفه ای تهیه نموده است قالب اصلی و چار چوب تهیه پایان نامه را را مورد نظر قرار دادم با تشکر

Alibod2003@yahoo.com      تهیه کننده: علی بوداغی          www.alibo.persianblog.ir


راهنمای تدوین پایان نامه

 

الف- برگهایابتدای پایان نامه
طرح روی جلد

فرم زرکوب یا نقره کوب روی جلدفارسی- مندرجات روی جلد به شرح وترتیب ذیل وبه صورت وسط چین آورده می شوند:

آرم دانشگاه آزاد اسلامی ( ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر *3 سانتی متر )

عبارت : « دانشگاه آزاد اسلامی »

نام واحد دانشگاهی

نام دانشکده و نام گروه آموزشی

 عبارت : « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A   »

 کلمه : « گرایش » ( نام گرایش تحصیلی )

 کلمه « عنوان »

 عنوان پایان نامه

 عبارت « استاد راهنما »

 نام استاد راهنما

 عبارت « استاد یا استادان مشاور »

 نام استاد یا استادان مشاور

 کلمه « نگارش »

نام نگارنده

 سال تحصیلی ( تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود )

 جلد ( در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد )

صفحه روی جلد، به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف پایان نامه قرار می گیرد و شامل آرم دانشگاه شیراز، نام و نام خانوادگی اساد راهنما و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد

جلد پایان نامه

مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پیوست اینآئی

/ 2 نظر / 75 بازدید
عباس صادق

با سلام از اینکه چنین کار بزرگی کردید صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم . امیدوارم شاهد کارهای بزرگتری از شما باشم . اگر ممکن است در مورد کشور بحرین نیز چنین کاری داشته باشید .